รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 2565

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย.65 จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน – รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลอุดมธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566