รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน