รางวัลระดับเกียรติบัตรการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันพุธ ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการรับประเมิน พบว่า การจัดการมูลฝอยอันตราย : EHA 4003 ผ่านการประเมิน ระดับเกียรติบัตร **การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : EHA : 7000 ผ่านการประเมิน