รางวัลการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้รางวัลหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ. 2564