ราคากลาง พ.ศ.2565

ปรับปรุงผิวจราจร 2 ช่วง
ปรับปรุงผิวจราจร 4 ช่วง งบอุดหนุน
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล