รับรางวัลรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561 ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี พ.ศ. 2561