มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั่งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542