มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O42-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O42-มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
O42-มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O42-มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม
O42-มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
O42-มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O42-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
O42-มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
O42-มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O42-มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั่วไป
O42-มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
O42-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O42-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-ฉบับที่3-2559
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล