มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาตำบลอุดมธรรม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต