ข่าวสาร

โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ทำการมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุ ซึ่งกองสวัสดิการสังคม ได้ติดต่อประสานงานเพื่อของบประมาณ จาก ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุ บ้านบุรีรัมย์ พร้อมทั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากบุคคลต่างที่สนับสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมมือร่วมใจจนทำให้สามารถมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุได้ (นำทีมโดย นางอรุณี พิมพ์เพราะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และน้องๆกองสวัสดิการสังคม)

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล