เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

วิสัยทัศน์ (vision) การพัฒนาตำบล

“การคมนาคมสะดวกปลอดภัย มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ เศรษฐกิจดี”

พันธกิจ (mision) การพัฒนาตำบล

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น