ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

ประวัติของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรมได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ซึ่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลกระสังจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ มีผลบังคับในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมธรรมและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลอุดมธรรม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ที่ตั้งของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในสิบสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระสัง ประมาณ ๑๐๐ เมตร

ปัจจุบันที่ทำการเทศบาลตำบลอุดมธรรม ตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอกระสัง (หลังเก่า) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลอุดมธรรม มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกันทรารมย์, ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านปรือ, เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสังและอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลกระสัง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๗๒,๕๐๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๔๕,๓๑๖.๒๕ ไร่ โดยแยกเป็น

  1. เขตเทศบาลตำบลกระสัง ๑.๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๑๐๖.๒๕ ไร่
  2. เขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม ๗๐,๗๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๔,๒๑๐ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลอุดมธรรม มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีความลาดชันเล็กน้อยในบางพื้นที่

ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลอุดมธรรม อากาศร้อน แห้งแล้ง

ลักษณะของดิน

เทศบาลตำบลอุดมธรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ

เทศบาลตำบลอุดมธรรม แหล่งน้ำตื้นเขิน ในฤดูแล้ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

เทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กและขนาดกลาง