ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย