ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสะสมแคลลอรี่ “DPE_nub Cal”