ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม

ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566