ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)