การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565