ประกาศเชิญชวนเรื่องจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่19บ้านอุดมธรรม