ประกาศเชิญชวนเรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่12บ้านตาเบ้า