ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

13 สิงหาคม 2564 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลง แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564)