ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2562 และได้ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้ประโยชน์ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562