การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนน-คสล-หมู่ที่5-งบอุดหนุน
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล