ประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลอุดมธรรม มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมร้อยละ 92.41