การจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต-บ้านหนองตระเสก
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล