ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบงานเสริมผิวทาง) สายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมพร้อม ทางเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 54-009