ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระสัง ตำบลกระสัง – เสม็ด ตำบล สองชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถใช้ถนนเพื่อสัญจรไป-มา แล้วนะคะทุกท่าน
โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลอุดมธรรม
พบเห็นอุบัติเหตุ โปรดโทรแจัง 1669