นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566