นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้ตระหนักถึงการบริการประชาชน โดยเฉพาะ ประชาชนกลุ่มผู้มีความพิการ ที่มาติตต่องาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม

นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้ตระหนักถึงการบริการประชาชน โดยเฉพาะ ประชาชนกลุ่ม ผู้มีความพิการ ที่มาติตต่องาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรมจึงมอบหมายให้ กองช่าง และ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำที่จอดรถและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้มีความพิการขึ้น