นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมคณะ ได้เข้าคัดกรอง เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) กลุ่มเด็กปฐมวัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
นำโดยนางยุวพร ฐิติพิทยา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้นางพัทญา ครบสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางสาวน้ำผึ้ง หอมนวน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมคณะ ได้เข้าคัดกรอง เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) กลุ่มเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแขม เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้