จังหวัดบุรีรัมย์ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อขยะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ประสบปัญหาบ่อขยะเต็มส่งผลให้ไม่สามารถรองรับขยะทั้งในเขตพื้นที่และขยะของพื้นที่อื่นได้ โดยการตรวจสอบครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในระหว่างที่แก้ไขปัญหาวิกฤติครั้งนี้ ขอให้ประชาชน หน่วยงาน ส่วนราชการ ทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักในการลดขยะ และดำเนินการคัดแยกขยะทั้งในภาคครัวเรือนและระดับหน่วยงาน
วิกฤตครั้งนี้ อาจเป็นโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังกับการลดขยะ แก้ไขป้ญหาขยะ ด้วยตนเอง เพื่อให้ขยะไปสู่บ่อกำจัดให้น้อยที่สุด”