ทต.อุดมธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3 RS

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.อุดมธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3 RS ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคบ่าย) ได้รับความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชุมชน👉
🤙การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดิน
👉การจัดทำเตาเผาขยะอย่างง่าย และมีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะทั่วไปในชุมชน

 

 

ทต.อุดมธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3 RS ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคบ่าย)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.อุดมธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3 RS ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคบ่าย) ได้รับความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชุมชน👉
🤙การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดิน
👉การจัดทำเตาเผาขยะอย่างง่าย และมีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะทั่วไปในชุมชน