ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพลมณีรัตน์ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุดมธรรม ร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรม การจัดทำ “ถังขยะเปียก” ขึ้น โดยให้ครูและนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดทำถังขยะเปียก ร่วมกัน