จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านหนองตระเสก-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต-2ช่วง-งบอุดหนุน2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนน-คสล-หมู่ที่5-งบอุดหนุน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ-หมู่ที่5บ้านหนองแขม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ
ประกาศเชิญชวนจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านระโยง
ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง
ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านระโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล หมู่ที่ 14
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล หมู่ที่ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ถนน-คสล-หมู่ที่14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งบอุดหนุน-ปรับปรุงผิวจราจร2ช่ว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่18
ประกาศเชิญชวน วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่18
ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท่อ หมู่ที่ 18
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล หมู่ที่19
ประกาศเชิญชวนงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่18
ประกาศเชิญชวนงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่19
ประกาศแผนแพร่แผนจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19
ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างถนน หมู่ที่ 7
แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล หมู่ที่7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วางท่อระบายน้ำ-หมู่ที่19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วางท่อระบายน้ำ-หมู่ที่3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ถนนคอนกรีต-หมู่ที่7
ประกาศเทศบาลเรื่องการจ้างก่อสร้างวางท่อ หมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสร้างทางลาดชันสำหรับผู้พิการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุน66-บรถ-54-008
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุน66-บรถ-54-021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-คสล-หมู่ที่20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วางท่อ-หมู่ที่20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผิวจราจร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อ หมู่ที่ 7
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุนปี 2566 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตระเสก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุนปี 2566 หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
แผนการจัดหาพัสดุ 2566
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างถนน คสล สายคุ้มทางโค้ง-ทางรถไฟบ้านหนองขาม หมู่ที่ 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล บ้านหนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล บ้านหนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน-คสล-สายคุ้มทางโค้ง-บรุ-54-021-2566
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล