งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566-สร้างถนน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลอุดมธรรมธรรม ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มทางโค้ง – ทางรถไฟ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๕๔-๐๒๑ สายทาง สายสวนใหม่ เชื่อมคุ้มทางโค้ง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๕ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ – เมตร เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ จำนวน 1,645,000.00 บาท 2. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแขม – หนองตระเสก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระสัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.. ๕๔-๐๐๘ สายทาง สายหนองแขม – หนองตระเสก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๖๕ ตร.ม. เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ จำนวน 4,363,000.00 บาท