งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565  กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565  เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ :  1)   www.stopdrink.com  2) Application Smart อสม.  3) www.อสม.com