O11 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ