คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการจัดทำประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (การจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540