คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน