หมวดหมู่: คำสั่งทางราชการ 2567

  หมวดหมู่: คำสั่งทางราชการ

  คำสั่งทางราชการ

  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์และรับโทรศัพท์ประจำเทศบาลตำบลอุดมธรรม
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอุดมธรรม
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอุดมธรรม
  คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการของเทศบาลตำบลอุดมธรรม
  คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่งแบ่งงานกองช่าง
  คำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 2566
  คำสั่งแบ่งงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2566
  คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำสั่งคณะทำงานติดตาม-ประเมิน ITA 2566
  คำสั่งการแบ่งงานสำนักปลัดเทศบาล
  คำสั่งคณะกรรมการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม.pdf
  คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลอุดมธรรม ปีงบประมาณ 2565
  นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
  นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
  นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
  รองปลัดเทศบาล
  รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

  ใส่ความเห็น