หมวดหมู่: คำสั่งทางราชการ 2567

หมวดหมู่: คำสั่งทางราชการ

คำสั่งทางราชการ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์และรับโทรศัพท์ประจำเทศบาลตำบลอุดมธรรม
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอุดมธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอุดมธรรม
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการของเทศบาลตำบลอุดมธรรม
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งแบ่งงานกองช่าง
คำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 2566
คำสั่งแบ่งงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2566
คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่งคณะทำงานติดตาม-ประเมิน ITA 2566
คำสั่งการแบ่งงานสำนักปลัดเทศบาล
คำสั่งคณะกรรมการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม.pdf
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลอุดมธรรม ปีงบประมาณ 2565
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ใส่ความเห็น