คัดกรองโรคมือ เท้า ปาก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายกองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพัทญา ครบสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวรมิดา วิเศษรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวน้ำผึ้ง หอมนวน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลกระสัง ได้ดำเนินการออกตรวจคัดกรองโรคมือ เท้า ปาก พบว่ามีเด็กที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 4 ราย จึงดำเนินการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแขม จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วัน 7-13 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุดมธรรม