คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2565

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลอุดมธรรม มีคะแนนอยู่ที่ 91.33 ได้ระดับ A