คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล