คณะบริหารฝ่ายประจำ

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล