ขอความร่วมทุกท่านที่มาติดต่องาน เทศบาลตำบลอุดมธรรม

ขอความร่วมทุกท่านที่มาติดต่องาน
เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ตอบแบบประเมินในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลอุดมธรรม
ผ่านการสแกนคิวอาร์ ตามภาพ
โดยเริ่มตอบแบบประเมินได้
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นต้นไปด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ
😍😍😍😍