กิจกรรมจิตอาสา – 2564

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน และหน้าที่ว่าการอำเภอกระสัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่