กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่

นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรี มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2565 มีภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายหลัก  แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม จำนวน 85 คน/ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายรอง  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,918 หลัง  ผลการดำเนิน สร้างที่กักเก็บขยะให้แก่ชาวบ้านได้ ไม่เกิดความสกปรก ไม่มีขยะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชน ลดมลพิษ งบประมาณจำนวน 30,500 บาท

ประเด็นของเรื่อง คือ การลดปริมาณขยะในชุมชน สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 85 คน/กลุ่มเป้าหมายรอง คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,918 หลัง ผลจากการมีส่วนร่วม ลดขยะ ลดมลพิษ และในอนาคตการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะในชุมชนจะเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : มีการลงนามความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีการจัดตั้งคณะทำงาน โดยมีบุคลากรเทศบาล หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ