กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567