การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ แก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลอุดมธรรม