การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราขการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล