การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงาน

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมายให้ 1.นายพูนสิน เจือมประโคน

หัวหน้าฝ่านแผนและงบประมาณ 2.นายสรกฤช ทองอารยกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3.นางสาวน้ำผึ้ง หอมนวน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวสรินทิพย์ กองทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

และสรุปผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจร

ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเดอ ศิตา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ได้มี1.สรุปผลการดำเนินการในปี 2565 ให้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟัง 2.การบรรยายในเรื่องการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

3.ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มตามหน่วยงานตน เพื่อจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านพลังงาน

และสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพลังงานได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล

และเครือยข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565